SANSTAV, s.r.o.
uvodna
mainmenu hlavná stránka    mainmenu kontakt
Sanstav, s.r.o.
Tlakové injektáže na zastavenie priesaku vody

Napúšťanie inejktážneho materiálu cez obtutátor Nastavenie inejktážneho stroja

Tesnenie praskajúcej praskliny tlakovou injektážou  
Jednostranná injektáž trhliny zle zavibrovaný betón
01.jpg, 16 kB
 
Technologický postup tesnenia chemickou injektážou polyuretánovou živicou:

  Chemickú tlakovú injektáž polyuretánovou živicou napríklad MEDIATAN 710 alebo MEDIATAN 703 je možné využívať pri:
 • sanácii – to je vytváraní dodatočných hydroizolačných horizontálnych, vertikálnych, bodových alebo celoplošných clôn
 • tesnení pracovných, technologických a dilatačných škár
 • Chemická tlaková injektáž nachádza uplatnenie v konštrukciách z betónu, tehál a iných použitých stavebných materiáloch v najrôznejších hrúbkach, kde boli zistené poruchy hydroizolácii, alebo pri tesnení pracovných a technologických škár v novostavbách. Do konštrukcie sa aplikujú injektážne materiály špeciálnymi čerpadlami pod tlakom v závislosti od typu a kvality injektovanej konštrukcie. Hydroizolačného efektu sa dosahuje využitím procesu polymerizácie polyuretánovej živice, ktorá nastáva pri styku polyuretánovej živice s vlhkosťou obsiahnutej v injektovanej konštrukcii , ďalej pri styku s vodou alebo i pri styku so vzdušnou vlhkosťou. Doba rozpínavosti je závislá na teplote a množstve vody alebo vlhkosti.

  Tento systém sa vyznačuje vynikajúcimi vlastnosťami:
  1.dlhodobá životnosť
  2.vodonepriepustnosť
  3.vysoký súčiniteľ difúzie RADONU
  4.neškodnosť voči životnému prostrediu
  5.ľahká aplikácia i v tvarovo komplikovaných miestach
  6.variabilita použitia
  7.bez rozpúšťadiel
  8.pružnosť
  9.odolnosť voči chemickým vplyvom

  Sanácia – vytváranie dodatočných hydroizolačných clôn Aplikuje sa najčastejšie u miestnych priesakov v betónových konštrukciách. Po identifikácii presakujúcich horizontálnych, vertikálnych prasklín alebo plôch je potrebné plochu očistiť a prebytočnú vodu odsať. Ak sú zistené silné vývery vody, tieto je potrebné zastaviť z dôvodu, aby silný výver nevyplavil injektážnu hmotu skôr, ako zreaguje s vodou a vytvorí hydroizolačnú clonu. Týmto riešením sa zároveň zamedzí úniku väčšieho množstva injektážnej hmoty na povrch. K utesneniu výverov vody používame rýchlozastavovač Vandex Wasserstopper. V prípade prasklín sa po ich dĺžke v šachovitom rozložení z oboch strán praskliny zrealizujú vrty priemeru 14mm, po vzdialenostiach 150 – 300mm, v závislosti od charakteru a veľkosti praskliny. Vrty vedieme v sklone 20 - 40 stupňov a to tak, aby danú prasklinu preťali v polovičke hrúbky sanovanej konštrukcie. Takto pripravený otvor vyčistíme od zbytkov od vŕtaného materiálu pomocou priemyslového vysávača alebo prepláchnutím vodou. Do otvoru osadíme injektážny obturátor. Cez uvedený obturátor sa pomocou injektážneho čerpadla zrealizuje vlastná injektáž polyuretánovou živicou. Tlak injektovania je závislý od charakteru konštrukcie, do ktorej sa injektáž realizuje. U muriva sa požívajú nižšie tlaky cca do 3,5 - 5 Mpa podľa stavu muriva a pojiva. U betónových konštrukcií sa používajú tlaky vyššie. Injektážny materiál sa tlačí do sanovanej konštrukcie pokiaľ nie je viditeľný výver materiálu na  povrchu konštrukcie. Podľa druhu použitému injektážneho materiálu je možné cez obturátor zrealizovať viacnásobné injektovanie i po určitom odstupe času. Využitím procesu polymerizácie injektážnej hmoty sa vytvorí v priestore, kde boli zrealizované vrty, horizontálna či vertikálna clona. Pri plošnej sanácii sa robí približne 25 vrtov na m², množstvo je závislé od druhu a charakteru sanovanej konštrukcie, buď na celú hrúbku masívu, alebo cielene v druhej polovici až tretine hrúbky masívu s použitím injektážných obturátorov s nadstavcom. Preinjektovanie celého masívu je finančne náročné, preto z hľadiska ekonomického s ohľadom na stavebné riešenie objektu a potreby sanačného zásahu je možno voliť variantu s preinjektovaním len časti masívu. Systém osadzovania obturátorov je obdobný ako u horizontálnej či vertikálnej hydroizolačnej clony.

  Tento systém je vhodný ako:
  1.dodatočná hydroizolácia betónových konštrukcií pri poruchách
  2.oprava porúch izolácie pri závadách u nových stavieb
  3.dodatočná horizontálna a vertikálne izolácia všetkých druhov muriva proti vzlínajúcej vlhkosti
  4.oprava nefunkčnej dilatácie

  Tesnenie pracovných,  technologických a dilatačných škár
  K realizácii injektáže pracovných, technologických a dilatačných škár sa používa injektážna hadička. Táto sa umiestňuje na konštrukciu v pracovných škárach, prerušení betonáže pred realizáciou ďalšej betonáže. Jej profil umožňuje jej upevnenie pomocou nastrelovacích klincov alebo cez upevňovacie príchytky. Dĺžky injektážných hadičiek by nemali prekročiť dĺžku 5 metrov. Osadzovanie pri dlhších pracovných škárach sa robí prelínaním hadičkových ukončení krížom. Koniec injektážnej hadičky sa s injektážnou tlakovou koncovkou upevní na tú stranu debnenia, ktorá bude po zrealizovaní betonáži a odstránení debnenia prístupná k ďalšej injektáži. Po zrealizovaní betonáži a zaťažení konštrukcie, ak dochádza k priesekom cez pracovnú, technologickú alebo dilatačnú škáru sa realizuje injektáž nasledovným spôsobom. Na jednej strane injektážnej hadičky sa odskrutkuje oceľová maznica. Pomocou injektážneho čerpadla sa dopravuje do injektážnej hadičky polyuretánová živica tlakom cca 0,2 Mpa tak dlho, pokiaľ sa táto látka neobjaví na druhom vyústení injektážnej hadičky. Tým je zároveň urobená kontrola priechodnosti hadičky. Potom sa preruší injektáž a osadí sa späť oceľová maznica na koniec injektážnej hadičky. Zvýšením tlaku čerpadla nad 0,5 Mpa sa pri tomto tlaku začínajú otvárať mikropóry v injektážnej hadičke a médium polyuretánu začína prúdiť do priestoru pracovnej, technologickej alebo dilatačnej škáry. Tam vplyvom vlhkosti sa zaháji proces polymerizácie a dokonalé utesnenie pracovnej, technologickej alebo dilatačnej škáry. Výhodou tohto riešenia utesnenia pracovných alebo dilatačných škár je možnosť tesnenia i v komplikovaných miestach. Uloženie hadičky je jednoduché, rýchle a bezpečné. Pri tesnení dilatácii s týmto systémom je potrebné rátať s reinjektážou.